Ocena poziomu wiedzy pacjentów Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu na temat przyczyn powstawania niedosłuchu

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Beata Celińska, Anna Kaczyńska, Mariusz Panczyk, Jarosława Belowska, Aleksander Zarzeka, Joanna Gotlib

2 (60) 2016 s. 175–179
Kliknij aby wrócić do spisu treści
175_2_60_2016.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: http://dx.doi.org/10.20883/pielpol.2016.7

Fraza do cytowania: Celińska B, Kaczyńska A, Panczyk M, Belowska J, Zarzeka A, Gotlib J Ocena poziomu wiedzy pacjentów Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu na temat przyczyn powstawania niedosłuchu. Piel Pol. 2016;2(60):175–179. DOI: http://dx.doi.org/10.20883/pielpol.2016.7

Wstęp. Niedosłuch jest jedną z najczęściej występujących wad ludzkich zmysłów. Przyczyny powstawania utraty słuchu są złożone i stanowią powiązanie czynników środowiskowych i genetycznych. Częstość występowania uszkodzenia słuchu rośnie wraz z wiekiem. Cel. Celem pracy była ocena poziomu wiedzy pacjentów Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu na temat przyczyn powstawania niedosłuchu. Materiał i metody. Zbadano 100 pacjentów Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu. Grupę 1 stanowiło 67 osób mających problemy ze słuchem, grupę 2 stanowiły 33 osoby niemające takich problemów. Przeprowadzono badania ankietowe na podstawie kwestionariusza własnego autorstwa, na który składało się 21 pytań zamkniętych. Udział w badaniu był dobrowolny i anonimowy. Do analizy statystycznej wykorzystano program STATISTICA 10.0 (licencja Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego). Wyniki. Pacjenci Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu reprezentują niewystarczający poziom wiedzy na temat przyczyn powstawania niedosłuchu. W badanej grupie najwyższy poziom wiedzy dotyczył niedosłuchu uwarunkowanego genetycznie (72% prawidłowych odpowiedzi) oraz uszkodzenia słuchu spowodowanego przebytą grypą (75% prawidłowych odpowiedzi). Poziom wiedzy pacjentów na temat wpływu leków przeciwnowotworowych na występowanie niedosłuchu (19% prawidłowych odpowiedzi), jak również wpływu częstych chorób uszu na powstawanie niedosłuchu (22% prawidłowych odpowiedzi) był niewystarczający. Analiza statystyczna uzyskanych wyników wykazała, że porównywane grupy 1 i 2 nie różniły się między sobą istotnie statystycznie (p = NS). Wnioski. 1. W badanej grupie pacjentów poziom wiedzy na temat powstawania niedosłuchu był niewystarczający. 2. W badanej grupie pacjentów występowanie problemów ze słuchem nie wpływało na zwiększenie wiedzy w tym zakresie. 3. Programy edukacyjne na temat ochrony słuchu i korzyści płynących z wczesnego zdiagnozowania ubytku słuchu powinny być wprowadzane już w szkołach podstawowych.

Słowa kluczowe: wiedza, pacjenci, niedosłuch, przyczyny.Copyright © 2020 Pielęgniarstwo Polskie. Wszelkie prawa zastrzeżone